Geodeta – miernictwo specjalistyczne

Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – nowatorski sposób na pozbycie się nadmiernego owłosienia
Wrzesień 2, 2020
Pozycjonowanie strony Toruń
Wrzesień 2, 2020
Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

PRECYZYJNE POMIARY SUWNIC

Analizujemy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej, a także przygotowujemy następujące wykresy:

odchyłek dla szyny lewej i prawej od średniej osi,
strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
podłużnych przekrojów szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
różnic wysokości niwelet szyn w przekrojach poprzecznych jezdni.

Klient odbiera pełny operat pomiarowy wraz z obliczeniami i wykresami na na bazie czego może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na prawidłowym ustawieniu toru jezdnego suwnic powierzchni pionowej i poziomej.

Zadanie to obejmuje we początkowym etapie analizę geometrii jezdni suwnicowej, a w dalszym ciągu na bazie uzyskanych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o ustalone wartości.

Po wykonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi celem przedstawienia rzeczywistej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

POMIARY LINII NAPIĘCIOWYCH

Wykonujemy pomiary związane z montażem słupów i linii energetycznych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii łącznie z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle istotne ze względu na rozszerzalność temperaturową, przez którą linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki tym pomiarom można ograniczyć ryzyko zbliżania kabli do dróg i zabudowań.

W tej dziedzinie zapewniamy:

wytyczanie środków podstaw słupów, osi głównych słupów oraz ich fundamentów
geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
geodezyjny nadzór nad montażem przewodów powiązany z zapewnieniem wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie wsparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się też wykonywaniem profili powierzchni terenu, pozyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i ocenianiem wysokości trwałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: budynki, drzewa, inne linie napięciowe itp.).

POMIARY MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Wykonujemy okresowe pomiary przemieszczeń dla masywnych budowli, takich jak: wieże, kominy i silosy, polegające na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest określenie zakresu przechyłu budowli.
pionowości celem określenia przyrostu wygięć budowli (to jest: zniekształcenia budowli w czasie).

W czasie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina wykonujemy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie faktycznego kształtu komina, wieży czy silosu w postaci precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: ZY, ZX, XY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się też pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych pionowych przemieszczeń wieńca górnego.

POMIARY PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów zastosowując okresowe pomiary kątowo-liniowe, czy też okresowe pomiary niwelacji dla obiektów budowlanych powiązanych ze stałymi punktami w sieciach obserwacyjnych.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są przeprowadzane, aby sprawdzić, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa i czy są zgodne z normami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Pomiary te są realizowane w czasie budowy, ale również z czasem eksploatacji budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, potrzebny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy określaniu przemieszczeń i osiadań wykorzystujemy metody i instrumenty, które umożliwiają zachowanie najlepszych dokładności np. celowniki oraz precyzyjne pryzmaty umieszczane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Wykonujemy również geodezyjne pomiary pozwalające na precyzyjną kontrolę, wykazującą poprawność realizacji lub stopień odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla struktur stalowych i żelbetowych.

Zastosowywanie w budownictwie prefabrykatów jest ciągle jednym z częstych rozwiązań, dzięki którym wznoszone konstrukcje budowlane, spełniają wysokie wymogi jakościowe oraz odznaczają się wytrzymałością i większym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak istotne jest, aby przeprowadzane pomiary geodezyjne były dokładne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem wykonywania takich pomiarów geodezyjnych jest określenie rzeczywistych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego wraz ze wskazaniem odchyłek od wartości zawartych w projekcie. Klient uzyskuje od nas precyzyjne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 3D LUB 2D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Wykonujemy pomiary geodezyjne, konieczne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w czasie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu dokładnej inwentaryzacji zrealizowanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je łącznie z potrzebną dokumentacją geodezyjną, wymaganą do wykonania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu przeprowadzane przez nas pomiary charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje wiele czynności w ramach budownictwa przemysłowego i ogólnego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne odnoszą się do takich działań jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola właściwego realizowania prac w czasie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W ramach naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg i obiektów inżynierskich tj. mosty, wiadukty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również opracowania przestrzenne tzw. Modele numeryczne XYZ.

Numeryczny Model Terenu jest zbiorem punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Tworzy się je poprzez łączenie umieszczonych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które formułują siatkę trójkątów lub kwadratów, w zależności od ich rodzaju. Odpowiednie algorytmy numeryczne umożliwiają interpolację wysokości między węzłowymi punktami modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów i tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W wyniku odpowiednich procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient ma pewność, że sporządzany model pokrywa się z rzeczywistością.

Dodatkowo na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy pomierzonego terenu np.

sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet największym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie geodezyjnej obsługi Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej działalności nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed władzami nadzoru górniczego w przypadku kontrolnych czynności urzędowych.

Przygotowujemy niezbędną dokumentację mierniczą, wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i modernizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o bezpieczeństwo i spokój klienta.

Przejmujemy też zarządzanie spraw geodezyjnych powiązanych z rozbudową oraz budową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie stosowne uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Wykonujemy pomiary geodezyjne które polegają na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, przy zastosowaniu sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią dokładnych pomiarów satelitarnych lub pomiarów tachimetrami robotycznymi, dzięki czemu Klient uzyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z wysoką dokładnością.

Na podstawie zdobytych informacji wykonujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w szczegółowy sposób obrazują dane. Na specjalne życzenie Klienta podejmujemy się również ich analizy oraz opracowujemy uzupełniające wizualizacje i obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które prowadzą eksploatację spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.