Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodonta Toruń
Sierpień 4, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Wznowienie znaków granicznych
Sierpień 9, 2019

Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to uprawnienia i obowiązki rodziców dotyczące małoletniego dziecka, zawierające między innymi obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Komponentami władzy rodzicielskiej są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic ubiegający się o opiekę nad dzieckiem musi wykazać w toku postępowania, że dysponuje środkami wystarczającymi do podjęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie i zarobki dostateczne do utrzymania. Konieczne jest również wykazanie bycia roztropnym i opiekuńczym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W ocenie, któremu z rodziców powierzyć sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze kierować się dobrem dziecka. W tym przypadku ważny jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, jak również otoczenie, w którym dziecko będzie wychowywane.

W tym względzie sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na bazie badania rodziny. Wartościowym dowodem będą też deklaracje świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę w kwestii sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO ROZPRAWY O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Zwykle powodem wezwania w tej sprawie prawnika jest rozwód lub separacja. Jest umotywowana brakiem możliwości zgodnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, w głównej mierze gdy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Prawnik wnosi sprawę na rzecz jednej ze stron o przyznanie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta oraz zmniejszenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na ciężki charakter tego rodzaju rozpraw warto zaangażować dobrego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Opieka naprzemienna

Zazwyczaj najlepszym metodą z uwagi na dobro dziecka jest dalsza obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku i zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje adwokat, ale może również wystapić w formie zaprotokołowanej deklaracji w czasie rozprawy.

Kluczowa jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszystkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz uzgodnienia jakie decyzje rodzice będą zatwierdzać razem, a jakie oddzielnie. W zakresie porozumienia prawnik może dopisać dopełniające uzgodnienia, na przykład dotyczące alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z uzgodnieniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może wesprzeć ich jako bezstronny mediator. Może to ułatwić wzajemne zrozumienie i określenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka i przygotowanie akceptowanego dokumentu.

Rezultatem takiego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków i podobnej, lecz nie zawsze tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To równa się z tym, że dziecko ma dwa miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie sporządzić wspólnego porozumienia, wtedy sąd wydaje wyrok na bazie zgromadzonych opinii i dowodów. Władza rodzicielska może zostać powierzone tylko jednemu rodzicowi ograniczając prawa i obowiązki drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także sposobność wystapienia o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W skrajnych sprawach można starać się o absolutne pozbawienie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać sporządzony przez adwokata, kiedy wykorzystane uprzednio lżejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, albo kiedy rodzic przekracza swoje uprawnienia to jest dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w przypadku gdy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka oraz brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem albo gdy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom na przykład w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe przez długi czas, kiedy sytuacja ulega zmianie można wynająć adwokata i walczyć o odzyskanie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Bywa też tak, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest chwilowa. W takim przypadku można wnioskować o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka oraz kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie władzy rodzicielskiej, choć łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Decyzja o odebraniu albo zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o ponowne nadanie praw w każdej chwili. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej wymagana jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga udowodnić, że dotychczasowe przeszkody nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, udział rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Skontaktuj się z nami: www.adwokat-torun.eu