Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implant zęba – Ile kosztuje
Październik 28, 2019

Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wliczają się w skład ustalonych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty zawierane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, zasadniczym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne są dowodem dokonania czynności prawnej i dlatego obejmują szeroki obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami z działu sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do opracowania takiego potwierdzenia niezbędne jest wypełnienie paru kryteriów. Między innymi w trakcie tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności podpisów i dokumentów. Wszelkie wyciągi, odpisy i kopie mogą być porównane z oryginałami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z rozmaitych obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zazwyczaj otrzymuje strona przeciwna, a sam dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument i sporządza protokół z pełnego procesu. Jeżeli storna przeciwna decyduje odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg istotnych posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny ma odpowiednią budowę i nie może być zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Zwykle notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z toku czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także niezbędne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Zwykle protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych sytuacjach – zazwyczaj, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery albo dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną zatwierdza protokół, gdzie zapisane są najważniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba wspomniana w protokole może odzyskać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na żądanie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zwykle pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu potrzebnych zmian, aby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Sporządzony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.